betontks.cz » Archiv » 5/2015
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2015

Páté číslo Beton TKS je netradičně věnováno životnímu cyklu betonových staveb. Snahou bylo připomenout, že rozhodovat se o budoucí investici pouze na základě nejnižší cenové nabídky je velice krátkozraké. Důležité je posoudit stavební dílo z hlediska jeho celého životního cyklu, a to nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska dopadu na životní prostředí. Metodologie hodnocení životního cyklu podle ČSN EN ISO 14040 umožňuje uvažovat různé rozsahy analýzy, nejkomplexnější je analýza cradle-to-cradle aneb od kolébky ke kolébce, tedy uvažování celého životního cyklu včetně recyklace materiálů po demolici konstrukce. V časopise najdete jednak obecnější informace k tomuto tématu a jednak příklady z praxe. Nebylo to záměrem, ale většina příkladů se týká mostních konstrukcí. Na další se vrhneme příště…

Obsah čísla

Úvodník
ŽIVOTNÍ CYKLUS
Pert Hájek
2
pdf
Téma
HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Petr Hájek, Ctislav Fiala
3
pdf
OD UDRŽITELNOSTI KONSTRUKCE KE KONSTRUKČNÍ ELEGANCI
Akio Kasuga
8
pdf
CELKOVÉ NÁKLADY PO DOBU ŽIVOTNOSTI MOSTU
Milan Kalný, Vladislav Vodička
14
pdf
SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNOST BETONOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – MOŽNOSTI VÝPOČETNÍHO MODELOVÁNÍ
Břetislav Teplý, Richard Schejbal, Ladislav Řoutil, Tomáš Parkan, Markéta Rovnaníková
18
pdf
VÝZVY V HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ
Roman Lenner, Manfred Keuser, Thomas Braml
25
pdf
Sanace a rekonstrukce
REKONŠTRUKCIA NAJSTARŠIEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO MOSTA NA SLOVENSKU V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Peter Paulík, Michal Bačuvčík, Miroslav Brodňan, Peter Koteš
30
pdf
Software
NOVÉ PLAVEBNÍ PROPUSTI NA ŘECE MOSELA V TRIERU A ZELTINGENU, SRN
Libor Švejda
36
pdf
Věda a výzkum
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI ŽELEZOBETONOVÉHO TRÁMOVÉHO MOSTU VE VZTAHU K JEHO ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI
Jiří Doležel, Martina Šomodíková, David Lehký, Drahomír Novák
38
pdf
UMĚLÉ SPÉKANÉ POPÍLKOVÉ KAMENIVO PRO VÝROBU LEHKÝCH BETONŮ
Vít Černý, Magdaléna Kociánová
44
pdf
POSOUZENÍ ÚČINNOSTI INTERMETALICKÉHO POVLAKU FE-ZN NA OCELOVÝCH PRVCÍCH S POTENCIÁLNÍ APLIKACÍ DO BETONU
Petr Pokorný, Daniel Dobiáš, Vítězslav Vacek, Milan Kouřil, Václav Kytka
47
pdf
STONEHENGE – NAJSTARŠIA STAVBA S OBVODOVÝM ŤAHADLOM
František Hájek
50
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
POKROKY V NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ V USA S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST
Don Bergman, Anne-Marie Langlois, Carola Edvardsen
54
pdf
Historie
ARCHITEKTURA BOHUMILA HÜBSCHMANNA: KONSTRUKCE A ESTETIKA
Klára Brůhová
60
pdf
Aktuality
BLAHOPŘÁNÍ PROF. PETRU HÁJKOVI K 60. NAROZENINÁM
Marcela Pavlíková
7
pdf
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FIBRE CONCRETE 2015
Vladimíra Vytlačilová
17
pdf
NOVÁ VERZE TP 137 VYLOUČENÍ ALKALICKÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ / INTEGROVANÉ HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
35
pdf
ING. JAN VÍTEK, DRSC., DEVADESÁTILETÝ
Vladimír Křístek
58
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf