betontks.cz » Archiv » 1/2018
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2018

VÁŽENÉ A MILÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI,

v tomto čísle jsou prezentovány některé stavby, které se nacházejí na území Brna či v jeho okolí, a proto mi dovolte krátké zamyšlení nad tím, do jaké míry může Fakulta stavební VUT v Brně přispět ve spolupráci s firmami regionu k této výstavbě.
V poslední době se Brno skutečně stalo významným centrem výstavby řady staveb, které město dobře reprezentují. Můžeme zde nalézt rezidenční nemovitosti, nová špičková obchodní centra, např. AZ tower, ale začíná se i s výstavbou tolik potřebných parkovacích domů, které doposud v centru města chyběly.
Je nasnadě, že fenomén výstavby souvisí v Brně i se studentským prostředím a životem. Téměř 100 tisíc studentů musí najít kromě svých výukových, laboratorních a edukačních prostor samozřejmě i prostory ubytovací, stravovací a také objekty pro volný čas.
Největší zastavěnou univerzitní plochou v posledních letech je Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v lokalitě Brno-Bohunice. V roce 2000 vypsala Masarykova univerzita podle pravidel Evropské unie mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení výstavby na pozemku cca 35 ha. Součástí soutěžních podmínek byl poměrně podrobný uživatelský program, který počítal s umístěním dvou fakult, lékařské a přírodovědecké. Výuková část je pavilonová. Postupně jsou realizovány jednotlivé pavilony a jejich skládáním vznikají horizontální kryté komunikace. Důležitým momentem tohoto způsobu řešení je i skutečnost, že každá nová část je vždy po dostavbě samostatná a plně funkční. Jinak řečeno – šachovnicovým skládáním buněk postupně narůstá stavební struktura do výsledné podoby komplexu výukové části, a přitom je každá nová část areálu provozuschopná ihned po realizaci. Do jisté míry platí totéž i o objektech pro sportovní vyžití, bydlení či objekty smíšené.

Kromě tohoto významného komplexu v gesci Masarykovy univerzity je nutné zmínit i stavby v režii VUT, a to komplex CEITEC (CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií, které vzniklo v roce 2011 na základech šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí a již nyní se řadí mezi špičkové evropské vědecké instituce. Info o architektonickém návrhu a stavebním řešení tohoto centra lze nalézt v článku v Beton TKS 1/2015. – pozn. redakce), resp. vedle sídlící výzkumné centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební VUT v Brně. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. – pozn. redakce).
Na projekčním ztvárnění a realizaci celé řady staveb v Brně se podílelo mnoho absolventů, ale i studentů VUT v Brně, ať již z Fakulty stavební či z Fakulty architektury. Domnívám se, že právě spojení teoretické výuky s praxí je nedílnou součástí výchovy našich nových inženýrů. Velice si vážím spolupráce s jednotlivými firmami, krajem i městem, která probíhá zejména v oblasti vyhlašování různých soutěží, a to jak architektonického, tak i stavařského typu. Aktuálně byl např. vyhlášen 16. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje, v němž Svaz podnikatelů Jihomoravského kraje společně s Fakultou architektury a Fakultou stavební VUT v Brně vyhlásil soutěž o nejlepší ročníkovou, diplomovou a doktorskou práci v oblasti stavitelství.
Vlastní soutěž Stavba Jihomoravského kraje je vyhlášena v několika kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové, průmyslové, technologické a zemědělské stavby, dopravně inženýrské stavby, vodohospodářské stavby, rekonstrukce objektů a obnova památek a ekologické stavby. Je již zažitým pravidlem, že vyhlášení výsledků soutěže probíhá během Stavebního veletrhu na brněnském výstavišti. Na základě zkušeností z let minulých je možné tuto soutěž hodnotit jako velice zdařilou, výsledky v soutěži byly oceněny nejen vlastní porotou, ale i mnohými zástupci z řad odborné veřejnosti s tím, že bylo potvrzeno, že se studenti VUT v Brně mají skutečně čím chlubit. Uvedený fakt mohu dobře zhodnotit, neboť jsem osm let Fakultu stavební VUT v Brně vedl jako děkan a vyhlašování jsem se pravidelně zúčastňoval. Domnívám se, že na VUT v Brně byla vychována řada kvalitních odborníků, kteří se v praxi plně uplatňují.

V této souvislosti bych se chtěl zmínit o změnách, které nastaly od loňského roku v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tradiční studijní obory byly víceméně zrušeny, a tak jak bylo dohodnuto mezi představiteli stavebních fakult v celé ČR, je v tuto chvíli v oblasti stavebnictví připravován do budoucna jeden bakalářský program, který se bude dělit na jednotlivé specializace dle tzv. bývalých oborů. Tedy bývalé obory, např. konstrukce pozemních staveb, dopravní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby apod., nezaniknou, ale budou transformovány do tzv. specializací. Trochu jiná situace je v oblasti navazujícího magisterského studia, tedy ve výchově našich inženýrů, kde stávající známé obory budou transformovány do studijních programů s tím, že jednotliví inženýři budou v dané odbornosti profilováni již od samého počátku daného studijního programu (dřívějšího oboru). Analogicky to platí v oblasti studia architektury.
Na závěr bych si přál, abychom do budoucna byli hrdi na všechny realizované stavby a tím deklarovali, že výchova stavebních inženýrů a architektů v ČR stojí na pevných, betonových základech.

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Fakulta stavební VUT v Brně

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Rostislav Drochytka
2
pdf
Téma
TO HANLIVÉ SLOVO MRAKODRAP
Vlastimil Šrůma
3
pdf
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VÝŠKOVÝCH BUDOV V ČR
Marek Pokorný
8
pdf
Stavební konstrukce
PANORAMA CITY V BRATISLAVE
Beáta Hermannová
13
pdf
PREFABRIKOVANÝ POŽÁRNÍ PÁS V REZIDENČNÍM AREÁLU LIVE UP V BRNĚ
Jiří Babánek, Lukáš Loudil, Jaroslav Španihel
19
pdf
MONOLITICKÝ FIVE SPOJUJE HISTORII A SOUČASNOST
Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Miroslav Vyčítal
24
pdf
DVA PARKOVACÍ DOMY V BRNĚ
Markéta Hrůšová, Michal Palaščák, Pavel Hladík, Ivo Lukačovič
30
pdf
Spektrum
BRATISLAVSKÝ SKY PARK PODĽA NÁVRHU ZAHY HADID
36
pdf
METROPOLITNÍ DIVADLO V TCHAJWANSKÉM MĚSTĚ TCHAJ-ČUNG
38
pdf
LAKHTA CENTER V PETROHRADU
42
pdf
VERTIKÁLNÍ MĚSTA NAVRŽENÁ ATELIEREM UNSTUDIO
45
pdf
Historie
150 LET ŽELEZOBETONU
Jan Vítek
50
pdf
POVÁLEČNÉ KULTURNÍ DOMY
Alexandra Hoffmannová, Petr Vorlík
54
pdf
Software
KOMPLEXNÍ NÁVRH ZÁKLADOVÝCH DESEK
Miloslav Smutek
62
pdf
Můj dům, můj beton
HOUSE 36
69
pdf
Aktuality
GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE
17
pdf
KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA V SAZOVICÍCH PATŘÍ MEZI DESET NEJLEPŠÍCH STAVEB ROKU 2017
68
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf