betontks.cz » Archiv » 2/2018
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2018

TECHNOLOGIE…
CO TO VLASTNĚ JE A JAK JI SOUČASNÁ DOBA VNÍMÁ?

Technologie (slovo řeckého původu, resp. spojení slov „dovednost“ a „slovo, nauka, znalost“) je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů.

Obecně lze za technologii označit použité prostředky pro danou práci (týkající se výroby, opravy nebo služeb) či souhrn dokumentů nazývaných výrobní tajemství nebo know-how, mezi něž patří technické výkresy nebo technická dokumentace, plány, výrobní postupy, schémata, ale též oddělení technické přípravy výroby ve výrobním podniku. Konstruktér/projektant je ten, kdo nakreslí (technický) výkres a připraví kusovník materiálu (výkaz výměr), ze kterého se má vyrábět/stavět. Technolog určí jak, na jakých strojích, jakým nářadím a za kolik peněz se bude stavba vyrábět či realizovat. Stavební technologie mají na rozdíl od jiných svá specifika, která spočívají především v tom, že pokaždé souvisí s unikátní stavbou, tedy originálem, který nemá své identické dvojče. Tím se dostávám na začátek úvahy, jak se vyvíjela stavařina samotná, a s ní i potřebné technologie realizace staveb.
Je třeba se ohlédnout hodně, ale hodně zpět. Možná že ne všichni vědí, že byl v roce 1415 v klášteře St. Gallen nalezen rukopis díla o architektuře a příbuzných oborech, známý dnes pod názvem Deset knih o architektuře od Vitruvia (jeho narození je kladeno přibližně do let 80. až 70. př. n. l.). Toto dílo je rozděleno na deset knih: 1. – plánování měst a základy urbanistiky, charakteristika dobrého architekta; 2. – stavební mate­riál používaný pro stavby; 3. a 4. – chrámy, sloupy; 5. – veřej­né budovy, divadla, lázně a další veřejné budovy; 6. – soukromé budovy; 7. – vnitřní zařízení; 8. – vodovody; 9. – stavba hodin, astronomie; 10. – strojnictví (zvedací, bojové a válečné stroje). Jedná se o jediné dochované dílo podobného druhu z období římské kultury, které je navíc pojato tak geniálně, že se dočkalo velkého ocenění staviteli raného středověku. Má charakter učebnice s literárními náznaky a řadí se tak mezi rané odborné publikace. Jistě byla tato kniha využívána architekty v císařském období Říma a je dokladem prozíravosti člověka té doby. O první známé novodobé vydání Vitruvia v Římě se roku 1486 zasloužil Giovanni Sulpicio a kniha se rychle stala inspiračním zdrojem pro renesanční a později i barokní a klasicistní architekturu.
Vitruvius nejvíce proslul tvrzením, že struktura stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti, resp. musí být silná neboli trvanlivá, užitečná a krásná. Co na tento výrok říká 21. století? Např. vyhláška č. 268/2009 Sb., tedy vyhláška o technických požadavcích na stavby, ustanovuje, že „…stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 1) mechanická odolnost a stabilita, 2) požární bezpečnost, 3) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 4) ochrana proti hluku), 5) bezpečnost při užívání, 6) úspora energie a tepelná ochrana“. Není zde jistá podobnost, která byla rozvíjena po dobu několika tisíciletí? Co nám sděluje Vitruvius o architektuře? Že architektura je napodobováním přírody. Stejně jako si ptáci a včely staví svá hnízda, podobně si i lidé z přírodních materiálů staví svá sídla, která jim mají zajistit ochranu před klimatickými vlivy za užití konkrétních technologických postupů. Zdokonalení lidského způsobu výstavby se projevilo např. u dórského, ionského a korintského stavebního systému, jako novější příklad lze uvést prefabrikovanou výstavbu z minulého století reprezentovanou např. systémy řady G55, T01B, PS61, VVÚ-ETA, Larsen-Nielsen a dalšími.
Vitruvius bývá někdy nepřesně nazýván prvním architektem, ale jeho výstižnější popis je první římský architekt, který psal o svém oboru. Je třeba poznamenat, že Vitruvius měl mnohem širší rozhled než dnešní moderní architekti, neboť římští architekti běžně praktikovali mnoho různorodých disciplín, díky nimž bychom je v dnešní době mohli nazvat zároveň inženýry (technology), architekty, krajinnými architekty, umělci i řemeslníky (dělníky). A není to přesně to, co nám dnes již schází? Ano, žijeme v době profilace do odborností, protože nejsme schopni být chodící encyklopedií. Ale není to možná na závadu?
Žijeme v době softwarového rozvoje v různých prostředích, kde se v současnosti významně profiluje BIM (Building Information Modeling aneb informační model budovy). Je potřeba si uvědomit, že se nejedná pouze o nainstalování nového softwarového řešení, ale o zásadnější změny v celkovém systému práce ať už se jedná o projektanta – jednotlivce –, či spíše celý projekční ateliér. Málokdo totiž bere na vědomí, že BIM se kromě plánování týká i volby technologií pro realizaci vč. např. řešení BOZP, a to jak ve fázi výstavby, tak i následně za provozu. Jedná se o prostředí, které pokrývá vše od záměru přes užívání až po odstranění stavby. U nasazení softwaru BIM jde o změny v myšlení, pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce, tedy jde ideálně o spolupráci všech v reálném čase na jednom modelu budovy. Právě i tento vývoj nám pomáhá zdokonalovat modelování staveb s cílem zajistit bezpečnější pracoviště při realizaci technologických postupů, lépe definovat možné realizační konflikty a také naplánovat bezproblémovou údržbu. S tím souvisí také možnost vzájemné komunikace pomocí otevřeného souborového formátu, který je nezávislý na vývojářích programů a který s sebou nenese pouze informace o prostorových vazbách např. ve 3D modelu, ale též dovoluje ke každému stavebnímu prvku přiřadit další potřebné informace, tj. metadata, jako např. typ výrobku, výrobce či jeho cenu, příp. další potřebné a užitečné informace. Své řešení BIM v něm tak naleznou jak architekti, stavební inženýři, statici, projektanti profesí, technologové, koordinátoři BOZP, tak i stavební firmy, stavebníci, developeři či správci budov.
Tedy zpět k Vitruviovi. Na počátku minulého století nám stačilo na realizaci staveb pár výkresů 2D. Bylo to též o „těch“ stavitelích, kteří měli vše jen v hlavě. Možná nás co nevidět překvapí fakt, že zmizí mezifáze 2D a 3D výstupů a náš nápad v hlavě bude ihned realizován roboty. Ano, též robotizace žene v současnosti stavebnictví, které doposud zaostávalo za ostatními průmyslovými odvětvími, vpřed, resp. robotizace se již dostává na stavbu samotnou. Rozhodně nechci být zpátečnický, ale často podléháme vlivům těchto prostředí a vzdalujeme se využití našeho nejsilnější computeru, a tím je náš mozek. Mysleme i za použití všech dostupných podpůrných systémů!

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
vedoucí Katedry technologie staveb na ČVUT v Praze

Obsah čísla

Úvodník
TECHNOLOGIE… CO TO VLASTNĚ JE A JAK JI SOUČASNÁ DOBA VNÍMÁ?
2
pdf
Téma
PŘEHLED DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 3D TISKU Z CEMENTOVÝCH MALT
Michal Kovářík, Pavel Svoboda, Petr Štemberk
3
pdf
Stavební konstrukce
CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV V PRAZE NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ
Hana Maixnerová, Ivo Köhler, Alena Procházková, Vladimír Hendrich
17
pdf
BETONOVÉ KONSTRUKCE PLAVEBNÍ KOMORY HNĚVKOVICE
Miloš Zich, Jan Prokeš, Kateřina Boříková, Jan Koláček
28
pdf
Materiály a technologie
UNIKÁTNÍ TENKOSTĚNNÁ OBLOUKOVÁ LÁVKA Z UHPFRC
Jiří Kolísko, David Čítek, Ondřej Císler, Petr Tej, Jan Marek
34
pdf
PLOVOUCÍ TĚLESA Z VLÁKNOBETONU
Ondřej Slabý, Stanislav Smiřinský, Jitka Vašková
40
pdf
TEPLOTA ČERSTVÉHO BETONU A MOŽNOSTI JEJÍHO SNÍŽENÍ
Robert Coufal, Jan L. Vítek
46
pdf
Věda a výzkum
VODA V BETONU
Marek Vinkler
49
pdf
SPECIFIKACE BETONU POMOCÍ JEHO VLASTNOSTÍ
Jakub Hobza, Robert Coufal, Jan L. Vítek
54
pdf
METODIKA HODNOCENÍ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI BETONU
Tomáš Vymazal, Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková
58
pdf
PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY Z LEHKÉHO KAMENIVA PRO TUNELOVÉ STAVBY
Vladimír Junek, Tomáš Míčka, Jiří Kolísko, Martin Kroc, Isabela Bradáčová
64
pdf
Můj dům, můj beton
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VE STRANČICÍCH
68
pdf
Aktuality
ZEMĚTŘESENÍ VZDORNÝ BEDNICÍ SYSTÉM PRO CHLADICÍ VĚŽ
39
pdf
TECHNICKÁ PRAVIDLA ČBS 03 (2018) POHLEDOVÝ BETON
44
pdf
NÁVOD NA POUŽITÍ BETONU
62
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf