betontks.cz » Archiv » 3/2017
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2017

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

právě jste otevřeli třetí číslo časopisu Beton TKS, které je již tradičně věnované oblasti sanací betonových konstrukcí.

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) již před čtvrtstoletím založily právnické osoby s cílem vytvořit a chránit společné zájmy v oblasti sanací betonových a železobetonových konstrukcí. Byli jsme v té době doslova hnáni potřebou vtisknout našemu oboru jasný rámec a profesní čistotu. Vybudovat organizaci, která bude zastupovat ty, kteří berou svojí profesi vážně a přistupují odpovědně k problematice sanací betonových konstrukcí.
Soustředili jsme se na formulování správných postupů a uvádění nových technologií do oboru. Tato činnost vyústila ve vydávání technických podmínek pro sanace betonových konstrukcí, které jsou v současnosti distribuovány již ve své třetí generaci a tvoří základní odborný materiál pro všechny investory, projekční, inženýrské i dodavatelské firmy, které se oborem zabývají. Snažíme se být aktivní v oblastech standardizace, normalizace a technicko-ekonomických informací. V této oblasti jsme například spolupracovali s Ústavem pro racionalizaci ve stavebnictví na formulaci směrných cen pro náš obor.
Že se potkáváme právě na stránkách časopisu Beton TKS, také není náhoda. Stáli jsme, společně s našimi kolegy ze Svazu výrobců cementu, Svazu výrobců betonu a České betonářské společnosti, u jeho založení a jsme hrdí na jeho vynikající odbornou úroveň (na obr. 1 jsou titulní strany výtisků věnovaných sanacím a rekonstrukcím – pozn. red.).
Prostřednictvím svých členů anebo jako garant pořádáme odborná školení a semináře pro všechny, kteří to se sanacemi betonových konstrukcí myslí vážně a kteří se tomuto oboru chtějí věnovat.
Společně s WTA CZ jsme připravili program autorizace profesionálů, kteří před zkušební komisí obhájí své znalosti a mohou tak na trhu nabídnout svou vysokou odbornost. Do dnešního dne složilo tyto zkoušky více než padesát kolegů, skutečných odborníků na sanace. Nabízíme možnost ověřit si konkrétní technologii anebo službu a získat tak pro ní garanci našeho profesního sdružení.
Každoročním vyvrcholením naší činnosti je pak mezinárodní odborné sympozium Sanace. Je to jen pár dnů, kdy byl v Brně slavnostně ukončen již 27. ročník, jehož tématem byly Sanace a rekonstrukce objektů v kontextu památkové ochrany. Na této tradiční a otevřené platformě měl každý možnost setkat se jak s našimi členy, tak se zástupci potencionálních investorů, výrobců mate¬riálů, dodavatelských a inženýrských firem, se zástupci významných škol, studenty i širší odbornou veřejností. V letošním roce byl program navíc rozšířen o nová témata propojením s mezinárodní konferencí Popílky ve stavebnictví pořádané Asociací pro využití energetických produktů. Měli jsme radost, že v současné době informačních technologií, nových médií a vyspělých možností komunikace lidé stále nacházejí potřebu hovořit spolu osobně. Diskutovali jsme o jednotlivých příspěvcích, ptali jsme se a odpovídali si na otázky. Nechyběla vysoká odborná úroveň, slušnost, úcta i emoce.
Svět kolem nás se neustále rychle vyvíjí, je proto třeba stále rychleji reagovat na nové impulsy. Naše sdružení tak stojí před dalším procesem transformace. V následujícím období bychom se chtěli ještě více otevřít dalším zájemcům o náš obor, nabídnout jim zajímavé podmínky a posílit význam sdružení. Budeme intenzivně pracovat na prohlubování spolupráce s ostatními profesními asociacemi. A naším cílem stále zůstává upevňování profesní příslušnosti, vysoké odborné úrovně a z toho plynoucí hrdost na profesionálně odvedenou práci. V neposlední řadě se chceme zaměřit na prosazování vyžadování odborné způsobilosti při zadávání a provádění jednotlivých zakázek jak soukromými, tak i veřejnými investory.
Žijeme v prostředí prudkého rozvoje digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. I díky tomu máme dnes k dispozici špičkové technologie, o kterých se našim předkům ani nesnilo, umíme řadu věcí namodelovat ve virtuálním prostředí, technické vybavení nám umožňuje pracovat s velmi vysokou přesností a možnosti výměny informací jsou téměř neomezené. Vše se snažíme optimalizovat, zpřesňovat a zrychlovat, abychom dosáhli co možná nejvyšší efektivity. Přesto někde v hloubi sebe sama víme, že to nestačí. Každá věc i každá činnost potřebuje svůj čas a energii, kterou jí věnujeme. Ať se jedná o investiční záměr, architektonický návrh, projekční práce, statické modely, přípravu stavby, vlastní realizaci, provozování stavby, nebo její opravu a sanaci
Stavebnictví a s ním i obor sanací ale nevytváří virtuální svět, je skutečné a hmatatelné. Stále nám nabízí ten skvělý pocit, že když se ohlédneme, je za námi něco vidět. Rád používám myšlenku, která říká: „Dělejme vše tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedeme, příště to budeme umět určitě o trochu lépe a nebudeme se bát ohlédnout“.
Přeji Vám hodně úspěchů a radosti při realizaci vašich projektů.

Ing. Aleš Jakubík, prezident SSBK

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Aleš Jakubík
2
pdf
Téma
ÚPRAVY V BYTECH V PANELOVÝCH DOMECH POHLEDEM STATIKA
Hana Gattermayerová
3
pdf
KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ
Zdeněk Bažant, Jiří Strnad, Miloš Zich
8
pdf
UPLATNĚNÍ UHLÍKOVÝCH KOMPONENTŮ PŘI DODATEČNÉM ZŘIZOVÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH PANELOVÝCH DOMŮ
Radek Zigler, Jiří Witzany
13
pdf
PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE PORUCH PŘEDSAZENÝCH LODŽIÍ ZPŮSOBENÝCH ÚČINKY TEPLOTY
Jiří Witzany, Radek Zigler, Tomáš Čejka, Jiří Brožovský
16
pdf
Materiály a technologie
ZVĚTŠENÍ HLOUBKY LODŽIÍ NA PANELOVÝCH DOMECH V HRADCI KRÁLOVÉ
Bohumil Rusek
20
pdf
SANACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ DODATEČNĚ VKLÁDANÉ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE – VÝVOJ, ALTERNATIVY, ZKOUŠENÍ
Ondřej Karel, Jiří Kubanek, Pavel Schmid, Iva Rozsypalová
24
pdf
Jak (ne)pracovat s betonem
JAK (NE)PRACOVAT S BETONEM TÉMA 3 – DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA TYPOVÝ BETON
Vladimír Veselý
28
pdf
Spektrum
PANELÁCI
30
pdf
PANELOVÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY – CESTA K HROMADNĚ STAVĚNÉMU TYPU A VÝČET ZÁKLADNÍCH SOUSTAV NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Michaela Janečková
32
pdf
MÁME CHRÁNIT PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ?
Matyáš Kracík
38
pdf
PANELÁK: OBJEKT ESTETICKÝCH KONTROVERZÍ A TAKZVANÝCH HUMANIZAČNÍCH SNAH
Martin Veselý
40
pdf
Materiály a technologie
BEDNĚNÍ A DETAILY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 9
Petr Finkous
46
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
NOVÉ TRENDY PŘI NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VZTAHU K PŘIPRAVOVANÝM ZMĚNÁM V EN 206 A fib MODEL CODE
Břetislav Teplý, Michal Števula, Pavla Rovnaníková
49
pdf
Věda a výzkum
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ VYZTUŽENÝCH KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ – NÁVRH NA OHYB
František Girgle, Ondřej Januš, Anna Matušíková, Petr Štěpánek
54
pdf
VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH NEDESTRUKTIVNÍCH METOD PRO ODHAD POŠKOZENÍ TEPELNĚ NAMÁHANÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT URČENÝCH K OPRAVĚ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Jiří Brožovský
60
pdf
Aktuality
CERTIFIKOVANÉ METODIKY A KATALOG NEJČASTĚJŠÍCH A CHARAKTERISTICKÝCH VAD A PORUCH PANELOVÝCH DOMŮ
7
pdf
V MIES VAN DER ROHE AWARD 2017
12
pdf
AKTUALITY
44
pdf
PANELOVÝ MOTEL ONE, MANCHESTER
64
pdf
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SANACE 2017 A 3. ROČNÍK KONFERENCE POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ
67
pdf
NOVÝ ARCHIV BETON TKS JE KOMPLETNÍ!
68
pdf
MŮJ DŮM, MŮJ BETON – ČÁST 6
69
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf