betontks.cz » Archiv » 4/2017
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2017

Časopis Beton TKS slaví své malé narozeniny. Vychází každé dva měsíce již sedmnáctým rokem a výtisk, který držíte v ruce, je v pořadí stým. STÝM!!!
Dnes vypadá jinak než na svém počátku, ale jeho cíl – na zajímavých stavbách nejen z České republiky, ale i z celého světa prezentovat možnosti betonu a zárověň informovat o jeho současném teoretickém poznání z pohledu vědců, normotvůrců, technologů, statiků, stavařů a architektů – se stále daří naplňovat.
Ráda bych poděkovala všem autorům, kteří u nás publikují, a řada z nich i opakovaně. Bez nich by časopis nemohl existovat. Současně velice děkuji za spolupráci lektorům, jejichž jména se sice v časopise neobjeví, ale jejichž posudky jsou zárukou vysoké kvality odborných článků. A na závěr chci z celého srdce poděkovat Vám, našim čtenářům, za Vaši dlouholetou přízeň.
Svůj vztah k časopisu při této slavnostní příležitosti vyjádřili i někteří členové redakční rady (RR)…
LUCIE ŠIMEČKOVÁ, ŠEFREDAKTORKA
 
 
MICHAL ŠTEVULA
Každý pracující člověk trpí nějakou profesní deformací. U mě je to jednoznačně BETON a vše co s ním souvisí. Zřejmé to začalo být už na střední průmyslové škole ve chvíli, kdy jsem se setkal s předmětem stejného jména, který navíc vysvětloval zapálený učitel. Díkybohu za to. Mohl jsem pak v průběhu let sledovat vývoj betonu od hrubého materiálu až k současným ušlechtilým a skvělým aplikacím, jako je např. pohledový beton, UHPC a další. 
Logika „betonově“ deformovaného člověka říká: „Je samozřejmé, že o betonu vychází časopis“. Uchovat si přehled o dění by bylo bez časopisu Beton TKS mnohem obtížnější. Díky tedy všem lidem a společnostem, které se na jeho vydávání podíleli, podílí a podílet budou. 
Betone TKS, vše nejlepší k 100. číslu!
 
JAN L. VÍTEK
Časopis Beton TKS začal vycházet přesně od prvního roku 3. tisíciletí. Jednání mezi čtyřmi organizacemi – Svazem výrobců cementu ČR, Svazem výrobců betonu ČR, Českou betonářskou společností, kterou jsem měl čest zastupovat v roli předsedy, a Sdružením pro sanace betonových konstrukcí – probíhala během roku 2000. Jejich cílem bylo začít vydávat časopis, který by na jedné straně propagoval beton a betonové konstrukce a na straně druhé objektivně informoval o technických otázkách v oblasti technologie betonu, návrhu a realizaci konstrukcí včetně souvisejících oblastí jako je diagnostika nebo výzkum. První číslo tehdy pouze s počtem 48 stran vyšlo v únoru 2001. Do konce roku 2016 bylo vydáno 96 čísel (nejsou však zahrnuta zvláštní čísla, která vyšla v letech 2005, 2008 a 2012). Z toho plyne, že 4. číslo roku 2017 je číslo jubilejní, tedy 100. Protože se asi nedožijeme vydání 100. ročníku, považujme toto malé jubileum za příležitost k poohlédnutí, jak se podařilo splnit očekávání diskutovaná při podpisu smlouvy o založení časopisu.
Z původního rozsahu 48 stran se objem rozšířil na až cca 80 stran, vyšly i výtisky o rozsahu 122 či 136 stran. Témata jsou velmi široká, od typicky architektonických popisujících možnosti betonu z hlediska uměleckého pojetí přes články popisující zajímavé realizované pozemní, inženýrské, vodní a další stavby až po články ryze technické na téma výzkumu nebo normalizace. Jednotlivá čísla jsou tematicky zaměřena, ale přesto poskytují prostor pro příspěvky, které s hlavní tematikou souvisejí jen okrajově. Bývají doplněna i o články zpracovávané redakcí o zajímavostech obvykle ze zahraničí. I tyto prvky činí časopis dle mého názoru pestrý a atraktivní. 
Za dobu více než 16 let si časopis vytvořil svůj okruh čtenářů, kteří jej se zájmem čtou, nebo v něm dokonce publikují. Je škoda, že systém hodnocení publikací ve výzkumných organizacích a na vysokých školách publikování v Betonu TKS nijak neoceňuje. Na druhou stranu totéž může být chápáno tak, že časopis je natolik zajímavý, že netrpí nedostatkem článků, i když nemá žádnou další podporu. Přesto je nutné podotknout, že články v časopise jsou v mnoha případech kvalitativně na vyšší úrovni než články v jiných hodnocených periodikách.
Během doby existence časopisu se též uvažovalo o elektronických verzích a zrušení tištěného časopisu. Důvody byly různé, převážně však šlo o finanční úspory. Z mého, možná konzervativního pohledu, je papírový časopis elektronickou verzí nenahraditelný. Není vždy ideální sledovat obrazovku. Papírový a navíc atraktivní časopis s kvalitními obrázky lze s radostí číst i v místech mimo dosah počítačových sítí a notebooků. Doufám proto, že se najdou, jako zatím dosud, finanční prostředky k vydávání klasické papírové verze. 
Úspěšný vývoj časopisu je výsledkem činnosti zejména redakce a redakční rady. Po počátečním usazení redakce, kdy se vystřídalo několik redaktorů, nastoupila do pozice šéfredaktorky Jana Margoldová, která v redakci strávila téměř 14 let. V této době se nastavily kvalitativní standardy časopisu, které se snažíme dodržovat až do současnosti. Na jaře v roce 2015 po odchodu Jany Margoldové do pozice šéfredaktorky nastoupila Lucie Šimečková. Protože již delší dobu v redakci pracovala, proběhla změna šéfredaktorky bez otřesů, velmi hladce a časopis neztratil kontinuitu ani nic na své kvalitě. Redakční radu, kde mám jako její člen též příležitost vývoj časopisu sledovat, vede po celou dobu a velmi dobře Petr Hájek. Přestože se složení neustále obměňuje, činnost redakční rady je stabilizovaná a redakční rada snad přiměřeně dohlíží na práci redakce a bdí nad standardem časopisu. 
Při pohledu zpět na posledních 99 čísel časopisu se domnívám, že lze konstatovat, že cíle očekávané v roce 2000 byly splněny. Velmi dobrá grafická úroveň i vhodně volená obsahová stránka skutečně ukazuje přednosti betonových konstrukcí a působí tedy jako prvek podporující jejich realizaci i tam, kde to třeba dříve nebylo obvyklé. I druhý cíl, přinášet konkrétní informace o realizovaných stavbách, zajímavých projektech a novinkách kolem betonu a betonových konstrukcí, je časopisem plněn. Z mého pohledu je příjemné dnes po delší době dospět k závěru, že rozhodnutí vydat se cestou společného kvalitního časopisu, i za podmínek, že každá ze zakládajících organizací sledovala trochu jiné cíle, bylo správné. Za tento úspěch lze poděkovat především zakládajícím organizacím za jejich trvalou podporu, redakci za kaž­dodenní pečlivou práci při vytváření vlastních čísel časopisu a redakční radě i vedení časopisu, u jehož zrodu stál Vlastimil Šrůma a které v současné době reprezentuje Michal Števula. 
Do dalších let bych časopisu rád popřál stabilní podmínky dané trvalou podporou a zájmem zakládajících organizací a kvalitní redakci, která bude garantem udržení kvality časopisu i do budoucna.
 
PETR HÁJEK, PŘEDSEDA RR
Když jsem byl v roce 1996 jmenován předsedou redakční rady časopisu Beton a zdivo, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu po více než 21 letech účasten vydání 100. čísla časopisu Beton TKS, který od roku 2001 plynule nahradil předcházející časopis. Za tuto dobu se leccos událo, vyměnilo se několik šéfredaktorů, redaktorů, grafiků a tiskáren. Nejdůležitější ale je, že se časopis udržel po tak dlouhou dobu a postupně si vybudoval okruh pravidelných čtenářů i zájem autorů publikovat své články na jeho stránkách. Tomu jistě přispěla kvalita časopisu, a to nejen formální, ale především obsahová, přinášející každé dva měsíce atraktivní formou nové informace z oblasti betonového stavitelství. To vše vzniká za významné podpory čtyř zakládajících organizací – ČBS, SSBK, Svazu výrobců betonu ČR a Svazu výrobců cementu ČR – a především zásluhou kvalitní profesionální práce redakce vedoucí k postupnému zkvalitňování časopisu. Jsem rád, že mi byla dána šance se na vývoji časopisu podílet a svojí troškou přispět k jeho úrovni. 
Věřím, že časopis bude i nadále plnit roli klíčového oborového časopisu v oblasti betonu a betonových staveb, a přeji mu do další stovky, aby si udržel zájem čtenářů i autorů, minimálně na stejné úrovni jako tomu bylo dosud.
 
MILAN KALNÝ
Moderní doba je často hodně paradoxní. Přináší rychlost, ale spoustu věcí nestíháme. Hloubku poznání a zkušenost nahrazuje stručnost, až určitá povrchnost. Zapomínáme na minulost a opakujeme stejné chyby. Společnost bohatne, ale máme problém financovat prospěšné činnosti. Všude je nadbytek reklam a málokdo je bere vážně. 
Jsem rád, že si časopis Beton TKS zachovává zdravou klasickou vyváženost a moderními nešvary se nenechává rozhodit. A je to dobře vidět i ve srovnání s některými renomovanými zahraničními časopisy v našem oboru, jejichž úroveň v poslední době spíše klesá. Beton TKS je dosud mladý, svěží a uchovává hodnoty své doby. Máme k dispozici cenný archiv a můžeme se těšit na kaž­dé další číslo.
 
LEONARD HOBST, MÍSTOPŘEDSEDA RR
Stovka je pro naši civilizaci magické číslo. Většina lidí by se chtěla oné „stovky“ dožít, ale málokomu se to podaří. Pokud však ano, přijde k narozeninám gratulovat i primátor. U časopisu je to trochu jiné. Trvalo mu to pouze 17 let, nežli se té stovky dožil. Byl jsem u jeho zrodu a tak si vzpomínám na ony „porodní bolesti“, které se nám zdají nyní s odstupem času jako úsměvné. Jako například kolik sloupců textu dát na stránku časopisu, zda dva nebo tři, jak střídat barvy hřbetu v jednotlivých letech a jiné. Pro monotematický časopis, jakým je Beton TKS, je obdivuhodné, jak redaktoři a redakční rada dovedou získávat příspěvky, které jsou stále zajímavé a originální. Vždyť za tu dobu je to odhadem 6 až 7 tisíc stránek textu. Jak snazší to mají encyklopedické časopisy jako např. 100+1, kam je možné zařadit vše od mořských hlubin až po hlubiny vesmíru a od pravěku až k chmurným vizím budoucnosti lidstva.
Nezbývá nežli časopisu Beton TKS popřát do další stovky dělnou redakci, aktivní redakční radu a též narůstající počet čtenářů.
 
JAN GEMRICH
Pro českou cementářskou obec je vždy příjemné být ve společnosti rozličných betonářů, ať z oblasti ready mix výroby nebo z dalších aplikací konstrukčního stavitelství, silničních staveb a jiných. Někdy je nám trochu líto, že mezi betonáři nenajdeme vždy uplatnění pro celou škálu cementů – výrobků umožněných cementářskou harmonizovanou normou.
Mnohem důležitější však pro nás je jít s Vámi po cestě, která ukazuje technicky dokonalé a architektonicky krásné ztvárnění betonových staveb v užitkové nebo umělecké sféře. Pokračovat v této práci musíme společně směrem k investorům soukromým i státním, abychom ukázali možnosti betonu a cementu. Společný odborný časopis Beton TKS je toho výborným nástrojem. 
 
VLADIMÍR VESELÝ
Všechna vydaná čísla časopisu počínaje 1/2001 mám chronologicky založená v pořadačích ve své kanceláři. Důvodem je jednak „mužská ješitnost“, protože jsem od počátku jedním zrnkem v redakční radě, a jednak profesní potřeba shromažďovat cenné technické informace. Časopis pro mne znamená pestrý zdroj informací z oblasti betonářské vědy i praxe, a to domácí i zahraniční. Často se v něm jako přidaná hodnota objevují články a fotografie, které akcentují estetické působení betonu, neboť beton byl, je a bude i nadále krásný. 
Časopisu bych chtěl popřát, aby stál pevně ku pomoci všem stavařům, tak jako je beton oporou všech staveb.
 
JURAJ BILČÍK
Dovolím si v mene slovenských čitateľov časopisu Beton TKS vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o zrod a dlhodobú vysokú kvalitu príspevkov a ich grafického spracovania. Časopis má nezastupiteľnú funkciu pri šírení odborných a vedeckých informácií z oblasti betónu a betónového staviteľstva z Česka, Slovenska i zo sveta. Redakcia časopisu má ruku na tepe rýchlo plynúceho času, pravidelne sa zúčastňuje odborných a vedeckých konferencií, sympózií či seminárov na oboch brehoch rieky Moravy. V súčasnosti je stále náročnejšie konkurovať záplave vedeckých open access časopisov v anglickom jazyku, ktoré sú dostupné na internete. Časopis Beton TKS si vážim a rád prečítam aj preto, lebo prezentuje nielen vedecké, ale aj odborné informácie v českom a slovenskom jazyku. Pri záplave chýb a porúch, s ktorými sa v praxi stretávame už aj na novostavbách, sú tie odborné niekedy dôležitejšie.
Mimoriadne treba oceniť sprístupnenie kompletného archívu, na www.betontks.cz, ktorý obsahuje viac ako 2 200 článkov uverejnených v tomto časopise. V archíve sa informácie vyhľadávajú oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie (netreba vstať ani zo stoličky!).
Betón poznáme ako mimoriadne pevný, trvanlivý a prispôsobivý cementový kompozit. Nikto nespochybňuje jeho vedúce postavenie v oblasti stavebných materiálov. Nemám preto žiadne pochybnosti, že aj časopis, ktorý ho reprezentuje a propaguje, odolá tlakom najrôznejších vplyvov (impaktované a predátorské časopisy, elektronizácia, „alternatívne fakty“ a pod.). K tomu mu zo Slovenska želáme do druhej stovky veľa zaujímavých článkov a zvedavých čitateľov.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
členové redakční rady
2
pdf
Stavební konstrukce
MOSTY VALY A RIEKA NA SLOVENSKÉ DÁLNICI D3
Michal Jurík, Martin Formánek, Pavel Svoboda, Jiří Stráský
4
pdf
MOSTY V KŘIŽOVATCE SVRČINOVEC NA DÁLNICI D3
Milan Kalný, Marcel Mimra, Jan Komanec, Václav Kvasnička, Lukáš Procházka
12
pdf
MOSTNÍ KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA FSE 105 NA OBCHVATU STOCKHOLMU
Michal Kunc
18
pdf
DVĚ LÁVKY PŘES ŘEKU NORTH SASKATCHEWAN V KANADSKÉM EDMONTONU
Jiří Stráský, Radim Nečas, Jan Koláček
22
pdf
Sanace a rekonstrukce
OBLOUKOVÉ MOSTY PŘES OTAVU U OBCE ZÁTAVÍ
František Košán
32
pdf
Jak (ne)pracovat s betonem
JAK (NE)PRACOVAT S BETONEM TÉMA 4 – TUHNUTÍ BETONU, KONZISTENCE
Vladimír Veselý
36
pdf
Materiály a technologie
TŘETÍ MOST PŘES BOSPOR
38
pdf
NOVÝ DÁLNIČNÍ MOST NA ŠTÍHLÝCH PILÍŘÍCH PŘES ŘEKU LAHN
Radek Syka
41
pdf
BEDNĚNÍ A DETAILY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 10
Petr Finkous
44
pdf
Věda a výzkum
MODELY PRO ANALÝZU KROUCENÍ MASIVNÍCH BETONOVÝCH PRVKŮ
Vladimír Křístek, Jaroslav Průša, Jan L. Vítek
50
pdf
VÝSLEDKY DOSAVADNÍHO SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY NA SILNICI I/27 U OBCE VELEMYŠLEVES
Lukáš Vráblík, Petr Bouška, Miroslav Vokáč
56
pdf
Poruchy betonových konstrukcí
PRÍČINY HAVÁRIE A REKONŠTRUKCIA PREDPÄTÉHO MOSTA V PODBIELI
Martin Moravčík, Petra Bujňáková, František Bahleda
62
pdf
Věda a výzkum
ANALÝZA KONSTRUKCÍ Z BETONU VYZTUŽENÉHO ROZPTÝLENOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ
Petr Vítek
67
pdf
Historie
MOST PŘES JIZERU U SOJOVIC
Kamil Elleder, Vladislav Hrdoušek
72
pdf
ŽELEZOBETONOVÝ OBLOUKOVÝ MOST V PODOLSKU
Tomáš Janda
76
pdf
Spektrum
MOST PŘES ŘEKU ALFENZ
Dalibor Hlaváček
84
pdf
Aktuality
BETONOVÉ KLOUBY V MOSTNÍM STAVITELSTVÍ
11
pdf
50 LET VÝROBY BETONU NA ROHANSKÉM OSTROVĚ
21
pdf
60 LET PROF. ING. JANA L. VÍTKA, CSC., FENG.
48
pdf
VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017 – ODBORNÝ SEMINÁŘ
85
pdf
TŘI MOSTY PREZENTOVANÉ NA FIB SYMPOZIU 2017 V MAASTRICHTU
86
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
88
pdf